Algemene voorwaarden Allemaal Aafje ontmoeten

Dit zijn de Algemene-, wijzigings- en annuleringsvoorwaarden bij boekingen van Allemaal Aafje. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod die u telefonisch of via onze website hebt gedaan en door ons in behandeling is genomen. De reisorganisaties die wij vernoemen op onze website hebben eigen voorwaarden.

Artikel 1         Aansprakelijkheid

1.1 Allemaal Aafje is in zijn geheel niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het zoekraken van, diefstal, of beschadigingen aan eigendommen tijdens een Aafje reis, dagtocht, evenement of activiteit.
1.2 Allemaal Aafje is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood of letselongevallen veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van een Aafje reis, dagtocht, evenement of activiteit.
1.3 Bij het reserveren van een Aafje reis, dagtocht, evenement of activiteit wordt indirect een overeenkomst aangegaan.
1.4 Indien deelnemer een overeenkomst met Allemaal Aafje aangaat, is deelnemer te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.5 Allemaal Aafje is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals files, ongevallen en extreme weersomstandigheden.

Artikel 2        Reissom

2.1 De reissom dient voorafgaand aan de dagtocht betaald worden.
2.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

Artikel 3      Algemeen voorbehoud 

3.1 Allemaal Aafje behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch doorgegeven worden aan de deelnemer.

 Artikel 4      Wijziging en annulering van georganiseerde uitjes door de opdrachtgever

4.1 Allemaal Aafje hanteert annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten worden per situatie beoordeeld.
4.2 Het afsluiten van een annuleringsverzekering valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 5      Reisdocumenten en vervoer

5.1 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste reisdocumenten. Deelnemer dient altijd in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
5.2 Allemaal Aafje huurt luxe touringcars in. De luxe touringcars vervoeren u veilig en comfortabel naar uw bestemming. Alle voertuigen worden bestuurd door goed opgeleide chauffeurs, die regelmatig bijgeschoold worden, zodat u kunt rekenen op hun vakbekwaamheid.

Artikel 6      Klachten

6.1 Indien de deelnemer zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van het programma, dient de deelnemer zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen een maand na datum, schriftelijk te richten aan Allemaal Aafje opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
6.2 Allemaal Aafje moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Deelnemer ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

Artikel 7      Verwerking persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Allemaal Aafje persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 8         Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.